*VietTUDAN ---- FINinfo@
*VTD-TUẦN BÁO/ Weekly
=>Số/No.485/10.03.11
=>Số/No.484/03.03.11
=>Số/No.483/24.02.11
=>Số/No.482/17.02.11
=>Những Số ĐẶC BIỆT
*VTD-NHÂN & DÂN QUYỀN
*VTD-KINH TẾ/ TÀI CHÁNH
*VTD-CHÍNH TRỊ/ĐẢNG PHÁI
*VTD-XÃ HỘI/ LUẬT PHÁP
*VTD-TÔN GIÁO/ GIÁO HỘI
*VTD-TUSACH/LIBRARY/BIBL
=>01:Lịch Sử Kháng Chiến VN
=>02:Dứt Bỏ CS để Phát Triển
=>03:Khủng Hoảng TCKT 07/08
=>04:Việt Nam Hội Nhập WTO
=>05:Dân Chủ Hóa Kinh Tế
=>06:Dân Nổi Dậy Dứt Bỏ CSVN
=>07:Dân Oan Ức Nổi Dậy
=>08:Cách Mạng Hiến Pháp VN
@FINinfo--Fin.SERVICES
@FINinfo--Fin.PROCEDURES
GENERAL PROCEDURES
SPECIAL PROCEDURES
PRACTICAL ADVICES
@FINinfo--Fin.DOCUMENTS
@FINinfo--Fin.ARCHIVES
VTD&FIN-LinhTinh/Varieties
VTD&FIN-ĐỘC GIẢ/Readers
VTD&FIN-GẶP GỠ/Meeting
VTD&FIN-LƯU TRỮ/Archives
 ==========================            ================================
 
Financial Policies                                                  Dich Vu Tai Chanh Chuyen Nghiep
Project & Commodity Financing                   PROFESSIONAL FINANCIAL SERVICES 
Procedures & Documents                                      Services Financiers Professionnels

 ==========================           ================================

Professional Advice & Introduction
:
      Commodity Financing. Project Funding.  Self-
Liquidating Loans.  Assets Management.   High Yield Investment Programs. Discounting 
Documents PN,L/C,SL/C,BG.  Banking and Insurance Documents.   Secured Financial 
Procedures.  Doc.Texts.  Transactions of Precious Stones, Metals.   Asset Management

================================================================
                               

                               

===============================================
CONTENTS OF THIS CHAPTER/ NOI DUNG CHUONG NAY:
FINinfo -- Fin.PROCEDURES: procedures of transactions    
===============================================@ FINinfo -- Fin.SERVICES: professional advice/ introduction   
               
                    CURRENT COMMUNICATIONS                                            
                    FINANCIAL POLICIES                                                         
                    PRIVATE PLACEMENT PROG.                                            
                    PROJECT FUNDING                                                           
                    COMMODITY FINANCING                                                   
                    PRACTICAL ADVICES                                                         


@ FINinfo -- Fin.PROCEDURES: procedures of transactions 
                 
                   
GENERAL PROCEDURES                                                  
                   
SPECIAL PROCEDURES                                                    
                   
PRACTICAL ADVICES                                                         


@ FINinfo -- Fin.DOCUMENTS: wording texts of documents                   

                    STANDARD WORDING TEXTS                                            
                    SPECIAL WORDING TEXTS                                                
                    JVA & TRADE CONTRACTS                                                                      FALSE DOCUMENTS                                                            


@ FINinfo – Fin.ARCHIVES                                                                 

                             


===============================================================

                                         WIM-Impact Inc.(SA.) (Finance)
                                     PAN ASIA CORPORATION (Project)
                              LISA-CORPORATION-NGUYEN & Cie (Trade)
     Respectively registered:GENEVA No.3412/1993;FEDERAL No.CH-660-0372993-4
                          MORGES (Vaud)-MOUDON (Vaud),SWITZERLAND 

                           Director: Prof.Dr.NGUYEN  PHUC LIEN,Economist  
                                       Licence in Mathematical Economy
                              Doctor in Economy/ Finance (Stock Exchange)
                               Graduate at University in Computer Sciences

                                                        Weekdays:
                            22, Rue du Prieure, CH-1202 GENEVA, Switzerland
           Tel.:0041 22 731 82 66. Fax:0041 22 738 28 08. Mobile:0041 79 766 65 83
                                    E-Mail:
wim-impact.drlien@bluewin.ch  

                                                         Weekends:
                            43, Heideweg, CH-2503 BIEL/BIENNE, Switzerland
            Tel.:0041 32 365 24 49. Fax:0041 32 365 24 49. Mobile:0041 79 766 65 72
                                     E-Mail:
drlien.wim-impact@bluewin.ch

                                                           Website:
                                             http://www.VietTUDAN.net ===============================================================
Back to/ Tro ve/ Retour:
==> MAIN MENU OF WEBSITE/ MUC LUC CHINH CUA DIEN DAN
==>
MENU of this current Chapter/ MUC LUC cua Chuong nay.
 
Top